LiKK Lab

Our lab aspires to contribute to the understanding of human decision making and its application in business and on addressing societal problems. 

实验室渴望为理解人类决策及其在商业应用和解决社会问题做出贡献。

Public Policy Related Projects

Lab Members 实验室成员

Li King King 李景景 副教授 (Principal Investigator)

Ph.D. HKUST
Research interests:  Behavioral Economics, Experimental Economics, Behavioral Finance

Postgraduate Students:

He Haomin 何昊旻

Zhao Wei Long 赵威龙

Zhang Zeyu 张泽宇

Yang Qianwen 杨倩雯

Li Lesha 李乐莎

Xue Yukun 薛雨坤

Chen Qilin
Chen Qitao
Wu Yafei


Undergraduate Students:
Tan Chaofeng, Chen Zhengyu, Chen Xianjiong, Guo Qiuyan, Wang Junjie

Alumni:
Wei Shengbin (currently PhD student in Economics at Boston College)

Dong Youming, Xiang Weifang, Leng Jiayi, Liu Pengfei

Li Dongyue, Dang Weijia, Feng Keer, Huang Minli, Huang Runping, Liu Ting, Menglan Zholin, Zhang Han 

Li Lunzheng 李论正 (Former Research Associate)
Ph. D. University of Southampton

Xu Zhibo 徐智博 (Former PostDoc)
​Ph.D.  University of St. Andrews